Class Schedule


 

  Daily ScheduleHomeroom Class

7:45-8:00  Attendance

8:00 -8:30 
 1st Rotation - Math Mrs. Galvan

9:00-9:30 
  2nd Rotation - Math Mrs. L. Rodriguez 

10:00-11:00  Specials

11:00-11:30   P.E. 

11:30-12:45 Lunch

1:00-1:30 
   3rd Rotation - Mrs. J. Rodriguez/Alaffa

2:00-2:30 
    4th Rotation - Math Mrs. Garcia

2:30 - 3:30 
Homework and/or assignments


Specials Calendar


Specials Calendar